Svátosti


Zásady pro udělování svátostí

V katolické církvi rozlišujeme celkem 7 svátostí. Jsou to: svátost manželství, svátost křtu, svátost biřmování, svátost smíření, svátost kněžství, nejsvětější svátost a svátost pomazání nemocných. Většina z nich je udělována církví skrze konkrétního zmocněnce (kněz, biskup nebo jáhen), pouze svátost manželství si manželé udělují navzájem.

Křty dětí

Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.  Kmotr má rodičům v tomto úkolu pomáhat, má být biřmován a také podle křesťanské víry žít.

Příprava před křtem je delší pro ty rodiče, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s naukou Církve. Pro ostatní stačí jedno setkání před křtem.

Svátost manželství

Při církevním sňatku muž a žena uzavírají spolu důvěrné společenství života a lásky, kterému položil základy Bůh při stvoření a Ježíš Kristus ho povýšil na svátost. Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu. Manželství není jen soukromou věcí partnerů, ale zároveň má své místo v životě Církve.

Prosíme, svůj úmysl uzavřít církevní sňatek přijďte oznámit asi tři měsíce dopředu, aby bylo možné udělat potřebnou přípravu a zařídit vše nezbytné.